Az intézet története
1818 > 1850 > 1906 > 1942 > 1954 > 1957 > 1962 > 1970 > 1977 > 1984 > 2000

IntézetünkA tanszék (intézet) joggal hivatkozhat Wittmann Antal által kialakított hármas oktatási rendszerre, melyben a növénytan és állatgyógyászat mellett a gazdasági gyakorlatok szerepeltek. A szintetizáló gazdasági ismeretek jelentősége fokozódik az agrártudományok fejlődésével és a kapcsolódó gyakorlati ismeretek kiszélesedésével.
--
1818-1848
A Magyar-Óvári Gazdasági Magánintézetben három tantárgycsoportot foglal magába a tanmenet, melyek közül a mezőgazdálkodás gyakorlata a főhercegi uradalomban és az intézeti tankertben uradalmi tisztek és tanárok vezetésével folyt. A későbbiekben a manuális és üzemi gyakorlat mellett önálló tantárgy lett a "Mezei gazdaságtan".
1850-1906
A császári és királyi Felsőbb Gazdasági Tanintézet létrehozta saját tangazdaságát, melynek élén intéző, segédintéző állt. Az 1874-ben Magyar Királyi Gazdasági Akadémiává szerveződött intézményben a mezőgazdasági gyakorlat oktatása és szervezése mellett ők adják elő a gazdasági számtartási ismereteket is.
1906-1942
1906-ban Gazdasági Gyakorlati Tanszék jött létre. A tanszék vezetője ezidőtől akadémiai rendes tanári rangot kapott. A tanszék feladata az általános gazdasági gyakorlathoz és a technológiai gyakorlatokhoz tartozó képzési feladatok végrehajtása és a gazdaság irányítása.
1942-1949
A magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolán, majd 1945-től a Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztályán belül működő Gazdasági Gyakorlati Tanszék a tangazdaságot is irányította.
1954-1957
1954-ben a főiskolai képzést tovább folytató Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián újjá szervezett nyolc tanszék között jelentős szerepet kapott a Gyakorlati, majd jogutódjaként a Termeléstechnikai Tanszék. 1954-1957 A tangazdasági gyakorlati oktatás - a többszörös átszervezést szenvedő akadémiai tangazdaság területét is magába foglaló - Növénytermelési Kísérleti Intézet gazdaságában (1951-1959) folyt. A gyakorlati képzés a hallgatókat a fizikai munkák szervezésére és végrehajtására egyaránt felkészítette. A tanszék alaptárgya ezidőszakban az "Általános mezőgazdasági gyakorlati ismeretek " című tantárgy volt, melynek céljául tűzték ki, hogy a hallgatók a kampányidőszakokon keresztül megismerjék a mezőgazdasági üzemek működését. A hallgatók a szorgalmi időszak alatt hetesi szolgálatot láttak el, melyen keresztül bekapcsolódtak a gazdaság életébe és betekintettek annak irányításába. A hallgatóktól megkívánták, hogy a foglalkozásokról és a gyakorlatokról naplót vezessenek.
1957-1962
Az egyetemi rangú intézményben, 1957-ben meginduló mezőgazdasági mérnök képzés négy éves oktatási idejéhez igazodott a tanszék feladatrendszere. Dr. Kovács László tanszékvezető egyetem docens, egyben az akadémia igazgatója volt 1957-1959 között. Az oktatás két tantárgyra összpontosult a tanszékeken. A "Termesztéstechnikai gyakorlat" című tantárgy oktatása négy féléven keresztül folyt, félévenként gyakorlati jeggyel, évenként kollokviummal zárult. Az "Üzemvezetés gyakorlat" című tantárgyat az utolsó évesek két félévben hallgatták és kollokviummal zárták. Hetesi szolgálatot tehenész, sertésgondozó, borjú- és növendékgondozó, takarmányos, traktoros, fogatos, illetve brigádvezetői és csoportvezetői munkakörben teljesítettek a hallgatók. A hetesi szolgálat rendszere kibővült a szervezett üzemi gyakorlatokkal. 1960-ban a kísérleti gazdaságot - önálló intézményi egységként - Kísérleti és Tangazdasággá szervezik át. A gazdaságot a tanszékvezető igazgatásával - oktatási feladataik ellátása mellett - a tanszék oktatói vezették. Az önálló tangazdaság feléledése rövid idejű volt, mert 1961-ben a Lajta-Hanság Állami Gazdaság és a Kísérleti és Tangazdaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Lajta-Hansági Üzemei néven egyesült.
1962-1970
Az egyetemi szintű főiskolán belül a tanszékre további jelentős feladatok hárultak, ezt mutatja az "Alkalmazott Üzemtani Tanszék" elnevezés is. A '60-as évek közepén oktatási helyiségekkel és hetesi diákszállóval bővült a tanszéken az oktatás feltételrendszere. A tanszék oktatási feladatai - a szakmai elvárásoknak megfelelően - az ötéves képzési időszak bevezetésével növekedtek és az alábbi témák köré csoportosultak: a, tangazdasági gyakorlatok: áttekintést adott a gazdálkodás gyakorlatáról az alsóéves hallgatóknak. b, mezőgazdasági munkatan és munkaszervezés: az új tantárgy megismertette a korszerű munkaszervezés és munkavédelem élettani, lélektani vonatkozásait és a munka racionalizálásának módszertanát, különös figyelemmel a matematikai módszerek lineális programozás, hálódiagramozás alkalmazhatóságára. c, mezőgazdasági vezetési ismeretek: a praktikus üzemvezetési ismeretek mellett a korszerű vezetéselméleti ismeretek oktatására is sor került. d, tanéven belüli hetesi szolgálatok e, összefüggő üzemi gyakorlatok 1964-től a volt tangazdaság a Lajta-Hansági Állami Tangazdaság VI.sz tankerületeként működik.
1971-1977
A gyakorlati oktatás feltételeit biztosították a Lajta-Hanság kerületei. A tanszéken oktatott tantárgyak közül önállóvá vált a "Munkavédelem". A Kar oktatási feladatainak megfelelően a tanszék új tantárgyakkal és stúdiumokkal kapcsolódott a különböző graduális és posztgraduális (pl.:"Rendszerelmélet", "Vezetéselmélet") oktatási programhoz. A munkatani és ergonómiai laboratórium kialakítása valamint a tanszéki könyvtár fejlesztése a kutatási háttér megteremtését eredményezte. Az oktatók közül többen intenzíven kapcsolódtak országos kutatási főirányokhoz. Így pl.: "Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek vezetésfejlesztése", a " Szakoktatás fejlesztés" kutatási főirányokhoz. A kutatási eredmények birtokában fokozódott a tanszék publikációs tevékenysége.
1978-1984
A tanszék vezetője 1978-tól dr. Németh Dezső egyetemi docens az 1984. évi nyugdíjba vonulásáig. A tanszék oktatási feladatai bővültek és megerősödött a kutatómunka. 1980-ban Dr. Pocsai Károly egyetemi docens helyébe Dr. Orbán József egyetemi adjunktus lépett. A Karon beindult szakirányú oktatási program bevezetésével a tanszék által oktatott tantárgynál is változások következtek be. Figyelembe kellett venni, hogy az ezidőben egyetemi tanulmányokat kezdő hallgatók mezőgazdasági élményanyaggal (szakközépiskolában érettségizettek kivételével) nem rendelkeztek, ezért a hallgatókat olyan elemi ismeretekkel is meg kellett ismertetni, amit korábban nagyrészük a szülői háztól magával hozott. Az ismeretek átadásának könnyítését szolgálta a "Tangazdasági Gyakorlatok I." jegyzet, melyet Dr. Bonnyai J. és Dr. Orbán J. írtak.
1984-1999
A tanszék vezetését dr. Veszeli Tibor egyetemi docens vette át. A '80-as évek elején megindult tanszéki oktatási épület felújítása befejeződött Dr. Koltay áthelyezése és a nyugdíjba vonuló oktatók (dr. Németh, dr. Kéri, dr. Varga) helyébe dr. Kelemen Lajos és dr. Nagy József egyetemi adjunktus, ill. Morvay Leona egyetemi tanársegéd lépett. A tanszék a "Vezetési- és Munkaszervezéstani Tanszék" néven szerepelt 1999-ig. A "Mezőgazdasági alapgyakorlatok" tantárgy jelentősége tovább fokozódott a mezőgazdasági alapismeretek elsajátításának igénye miatt. Dr. Kelemen Lajos mellett Ódor Ferenc mérnöktanár oktatja e tantárgyat, melyhez szorosan kapcsolódik 2 hét hetesi gyakorlat az I. évfolyamon és 1 hét összefüggő nyári tantárgyi üzemi gyakorlat, mely elsősorban a bemutatókra alapozott. A "Munkaszervezéstan" tantárgyhoz kapcsolódik az 1 hetes "Munkahelyi vezetői" hetesi gyakorlat és az 1 hetes munkaszervezési feladatmegoldó üzemi gyakorlat a IV. évfolyamon. A szervezés és vezetés gyakorlati ismereteit bővíti a hallgató nyári illetve őszi 4+4 hetes gyakorlatán a IV. - V. év között. Ez a gyakorlat bevezeti a hallgatót a "Vezetési ismeretek" és a "Munkavédelem és biztonságtechnika" tantárgyak V. évfolyamos kurzusaiba. A tanszéken kialakult a munkafolyamat-vizsgálathoz és a fizikai munkaalkalmasság vizsgálathoz szükséges laboratóriumi háttér. Nagymértékben korszerűsödött a demonstrációs eszközrendszer. A Lajta-Hanság-tól visszavásárolt volt tangazdasági tejház és a tehénistálló felújításával a tanszék oktatási feltételei bővültek. Audiovizuális felszereltségű vezetési kabinet létesült. Korszerű számítógépek állnak rendelkezésre az oktatók, valamint a TDK-s, illetve a diplomadolgozatos hallgatók számára. Börzseiné Závori Mária 1989-ben lépett tanszéki szolgálatba. A volt tangazdasági major központi területe újra tanszéki kezelésbe került és megkezdődött annak parkosítása. 1992-ben tanársegédi ranggal Döme Gábor került a tanszékre. A "Munkavédelem" tantárgy szakmailag erősödött azzal, hogy 1989-től a tűzvédelmi előadásokat Dr. Prohászka Imre tü. ezredes, megyei tűzoltó parancsnok tartja.
A tanszék 1999 szeptemberétől "Vezetési- és Munkatudományi Intézetté" alakult át, melynek vezetője Dr. Veszeli Tibor egyetemi tanár, aki egyben a "Vezetés és Szervezetfejlesztési Tanszék" vezetője is. Dr. Morvay Leona egyetemi docens és Börzseiné dr. Závori Mária egyetemi docens tartozik e egységbe. A "Termeléstechnikai és Munkaszervezéstani Tanszék" vezetését Dr. Orbán József egyetemi docens látja el. Az egység személyi állománya, Dr. Kelemen Lajos és Ódor Ferenc, kiegészült Kalmár Sándor intézeti mérnökkel.

2000-
Július 01-től az intézet vezetője Dr. Orbán József egyetemi docens, aki egyben tanszékvezető is. A "Vezetési és Szervezésfejlesztési Tanszék" vezetését Dr. Morvay Leona egyetemi docens nyeri el pályázat útján. Az új blokkos oktatási program újabb feladatokat rótt az intézeti tanszékre. Három blokktárgy tantárgyi programját és az oktatott témaköröket dolgozták ki a "Vezetési és Szervezetfejlesztési" tanszéken. A "Termesztéstechnológiai és Munkaszervezéstani Tanszék" kollektívája a felsőfokú akkreditált szakképzés előírásainak megfelelően új oktatási forma bevezetésén dolgozik a tatai, fertődi és kőszegi mezőgazdasági szakközépiskolákkal közösen. A "Növényegészségügyi és környezetvédelmi asszisztensek" képzése 2 éves lesz.

Gyakorlat elõtt (1868/1869)

Bíró Gyula gazdasági gyakorlatot tart 1930-as évekbenKéri Lehel kézi fejést ellenõriz


Cukorrépa betakarítás a 70-es években

A nyári egyhetes gyakorlat napjainkban

   
 
munkatársaink>tantárgyaink>gyakorlataink>segédletek>home
This site is designed and created by
Gábor Lukács